Disclaimer, privacyverklaring & cookiebeleid

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ARMONEA WEBSITE

B. COOKIEVERKLARING

C.PRIVACYVERKLARING

 

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ARMONEA WEBSITE

 

Het gebruik van deze website of de andere websites van Armonea die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘Armonea website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Armonea website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Armonea website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Armonea website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Armonea website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 

 1. Doel van de Armonea website

 

De Armonea website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de Armonea groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

 

 1. Gebruik van de Armonea website

 

Door het gebruik van de Armonea website verbindt u zich ertoe:

 • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
 • de veiligheid van de Armonea website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
 • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
 • geen inbreuk te maken op de rechten van Armonea of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 1. Hyperlinks

 

De Armonea website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van de Armonea groep. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. Armonea beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. Armonea kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Armonea, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Armonea website leiden.

 

 1. Intellectuele rechten

 

Armonea is de eigenaar van de inhoud van de Armonea website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Armonea.

U mag de Armonea website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de Armonea website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

 

U stemt ermee in dat Armonea de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de Armonea website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

 

 1. Aansprakelijkheid van Armonea

 

De Armonea website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Armonea geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Armonea website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Armonea kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Armonea website weigeren. Armonea kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Armonea website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de Armonea website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de Armonea website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Armonea strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Armonea beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

 

 1. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

 

U verbindt zich ertoe Armonea en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Armonea of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Allerlei

 

Armonea kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 1. Over Armonea

 

Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door Armonea NV, met maatschappelijke zetel te François Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel, RPR (Brussel) 0889.421.308, info@armonea.be.

 

 

De activiteiten van Armonea zijn onderworpen aan het toezicht van de volgende autoriteiten:

 • Vlaanderen: Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert IIlaan 35, bus 33, 1030 Brussel, T. 02 553 35 00, F. 02 553 35 84, zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be
 • Wallonië: Agence pour une vie de Qualité, Département des aînés et de la famille, rue de la Rivelaine  21, 6061 Charleroi, T. 071 33 77 11, info@aviq.be
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : CoCom – département Aide aux Personnes, Louizalaan 183, 1050 Brussel

 

 

 

B. COOKIEVERKLARING
 

 

De website van Armonea maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek van de Armonea website en die toelaten het gebruik van de website te verbeteren (deze cookies onthouden bij voorbeeld uw voorkeurstaal). Cookies laten Armonea toe om de manier waarop de website wordt gebruikt te analyseren. Via die weg verzamelt Armonea statistische gegevens, die op generiek wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, die ons in staat stellen om de werking van onze website en onze diensten te optimaliseren.

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

 

1. Welke cookies gebruiken wij ?

 

 

Onze Armonea website gebruik de volgende cookies :

 

Naam van de cookie

 

Doelstelling

Bewaartermijn 

SESS*

Deze cookies wordt gebruikt om taalkeuze bij te houden.

Duur van de sessie

__utma

Deze cookie wordt gebruikt door google analytics om het aantal bezoekers te meten, de tijdsduur van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek en het verschil te meten tussen sessies en unieke bezoekers

2 jaar

__utmc

Deze cookie wordt gebruikt door google analytics om te meten wanneer en hoe snel bezoekers onze website verlaten.

1 jaar
__utmz

Deze cookies worden gebruikt door google analytics om het succes van online campagnes te meten.

1 jaar 

_ga

 

 

Deze cookies worden gebruikt door google analytics om bezoekersactiviteit te meten over verschillende browser sessies heen

 

2 jaar

km_ai

km_lv

km_ni

Deze cookies worden gebruikt om afbeeldingen te tonen in Cloudinary.

Duur van de sessie

 

           2. Hoe zet u cookies uit?

 

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

U zal meer informatie hieronder vinden over hoe u kan cookies uitzetten en verwijderen afhankelijk van uw browser type:

 

 

C. PRIVACYVERKLARING

 

 

a. Privacyverklaring voor Website Gebruikers

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens die wij door middel van uw website gebruik bekomen,  verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren op onze website en applicaties verzamelen. Wij verzamelen ook gegevens door het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Indien u meer informatie over dit gebruik wenst te krijgen, nodigen wij u uit om onze Verklaring over het Gebruik van Cookies te raadplegen.

 

Inhoudsopgave:

1. Wie zijn wij ?

3. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

6. Waar kan u  terecht met uw klachten ?

7. Opmerking over kinderen

 

 

 1. Wie zijn wij ?

 

Wij zijn Armonea NV, gevestigd te François Sebrechtslaan 40 te 1080 Brussel (RPR 0889.421.308) (hierna “wij”). Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

 

 1. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden

Juridische basis

Verwerken van uw inschrijving voor een activiteit

Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag  

Verwerken van uw inschrijving op de wachtlijst van een van onze voorzieningen

Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag 

Organiseren van een afspraak of  rondleiding in een van onze voorzieningen als gevolg van uw verzoek

Uw toestemming uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag 

Behandelen van uw vragen, opmerkingen en klachten

Onze gerechtvaardigde belangen om zorgvuldig om te gaan met uw vragen, opmerkingen en klachten

Gebruik van onze MyArmonea webapplicatie Uw toestemming

 

Wij verweken de gegevens, voornamelijk uw contactgegevens, die u door middel van deze formulieren met ons deelt alleen om op uw verzoeken te kunnen antwoorden. Wij gebruiken deze niet voor marketing doeleinden zonder uw toestemming.

Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.

 

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

 

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook  enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

 

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen ?

 

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)
 • Uw toestemming in te trekken (“intrekking van de toestemming”)

U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit bezorgen:

 • Per email: privacy@armonea.be
 • Per telefoon: 0800 93 430
 • Per post: Dienst tot Bescherming van de Privacy, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag onder de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens onderzoeken. We zullen u dan in principe binnen de maand informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Al uw vragen omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, kan u eveneens richten aan de medewerker die bevoegd is voor Gegevensbescherming  via het e-mail adres dpo@armonea.be.

 

 1. Waar kan u terecht met uw klachten ?

 

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

 • Per email: ombuds@armonea.be
 • Per telefoon: 015 74 51 00
 • Per post: Ombuds, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de  Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. Opmerking over kinderen

 

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar.

 

 

 


 

 

b. Privacyverklaring voor Kandidaten

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

 

Inhoudsopgave:

1. Wie zijn wij ?

2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

6. Waar kan u  terecht met uw klachten ?

 

 

 1. Wie zijn wij ?

 

Wij zijn Armonea NV, gevestigd te François Sebrechtslaan 40 te 1080 Brussel (RPR 0889.421.308) (hierna “wij”). Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

 

 1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden

Juridische basis

Indien u voor een specifieke jobaanbieding solliciteert :

Behandelen van uw kandidatuur

Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw kandidatuur in antwoord op een specifieke jobaanbieding

Uw gegevens opnemen  in onze recruitment database om u te kunnen contacteren in verband met een gelijkaardige jobaanbieding indien u werd geselecteerd voor jobaanbieding waarvoor u had gesolliciteerd

Onze gerechtvaardigde belangen om in uitzonderlijke gevallen contact met u op te nemen als we een jobaanbieding hebben die overeenkomt met uw profiel, indien u niet werd aangeworven voor de jobaanbieding waarvoor u solliciteerde. In dat geval heeft u steeds de mogelijkheid ons te melden dat u niet langer gecontacteerd wenst  te worden.  Dergelijke melding kan worden verricht overeenkomstig sectie 5 van deze Verklaring.

Ingeval van een wettelijke verplichting, u vragen om ons aanvullende documentatie te bezorgen (bijv. uittreksel uit het strafregister, enz.)

Onze wettelijke verplichting na te leven

Indien u spontaan solliciteert :

Bepalen of uw profiel overeenstemt met één van onze jobaanbiedingen en, desgevallend, het behandelen van uw kandidatuur

Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw spontane kandidatuur.  In dat geval heeft u steeds de mogelijkheid ons te melden dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden.  Dergelijke melding kan worden verricht  overeenkomstig sectie 5 van deze Verklaring.

Ingeval van een wettelijke verplichting, u vragen om ons aanvullende documentatie te bezorgen (bijv. uittreksel uit het strafregister, enz.)

Onze wettelijke verplichting na te leven

 

Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid om uw kandidatuur te evalueren.

 

 

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

 

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde uw kandidatuur te kunnen verwerken (zo kunnen wij uw gegevens bij voorbeeld overmaken aan een selectiekantoor wanneer wij voor de betreffende jobaanbieding beroep doen op de diensten van een selectiekantoor). Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

 

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen ?

 

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”)
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit bezorgen:

 • Per email: privacy@armonea.be
 • Per telefoon: 0800 93 430
 • Per post: Dienst tot Bescherming van de Privacy, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag onder de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens onderzoeken. We zullen u dan in principe binnen de maand informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Al uw vragen omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, kan u eveneens richten aan de medewerker die bevoegd is voor Gegevensbescherming  via het e-mail adres dpo@armonea.be.

 1. Waar kan u terecht met uw klachten ?

 

U kan uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

 • Per email: ombuds @armonea.be
 • Per telefoon: 015 74 51 00
 • Per post: Ombuds, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

 

 


 

 

 

c. Privacyverklaring voor Bewoners

 

Inhoudsopgave:

 1. Wie zijn wij ?
 2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?
 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
 5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
 6. Waar kan u  terecht met uw klachten ?
 1. Wie zijn wij ?

 

De voorziening waar u verblijft, maakt deel uit van de groep Armonea waarvan  Armonea NV, gevestigd te François Sebrechtslaan 40 te 1080 Brussel (RPR 0889.421.308) (hierna “wij”) de verantwoordelijk is met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

 

 1. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden

Juridische basis

Creatie  en beheer van uw bewonersdossier (inclusief uw administratiefen medische dossier)

 • Wettelijke verplichtingen
 • Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
 • Vereist voor diagnostische en medische behandelingsdoeleinden

Zorg- en dienstverlening (bv. maaltijden, activiteiten, etc.) volgens uw voorkeuren

 • Vereist voor diagnostische en medische behandelingsdoeleinden
 • Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
 • Onze gerechtvaardigde belangen om een  zo persoonlijk mogelijke zorg en dienstverlening te bieden die rekening houdt met de specifieke behoeften en voorkeuren van elke bewoner

Facturatie en betaling van de verschillende diensten

 • Wettelijke verplichtingen
 • Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen

Verwerking van de facturen van de andere dienstverleners (bv. artsen, kinesisten, wasserij, apotheek, etc.)

 • Wettelijke verplichtingen
 • Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen

Beheer van incidenten waarvoor tussenkomst van derden nodig is (bijv. hulpdiensten, verzekeraars, ...)

 • Wettelijke verplichtingen
 • Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
 • Onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van onze voorzieningen te vrijwaren

De veiligheid van mensen en eigendommen in onze voorzieningen te verhogen (bijv. gebruik van bewakingscamera, badges, ...)

 • Onze gerechtvaardigde belangen om voor de veiligheid van onze vestigingen  te zorgen

Verbetering van onze interne processen om een betere service te bieden (bijv. Armonea Experience, tevredenheidsenquêtes, klachtenbehandeling, interne audit, ...)

 • Onze gerechtvaardigde belangen om een kwalitatieve dienst  te bieden
 • Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen

 

Reageren op legitieme en gerechtvaardigde verzoeken van de autoriteiten (bijv. inspectiediensten, politie, belastingautoriteiten, enz.)

 • Wettelijke verplichtingen

Publiceren van verhalen, filmopnames, portretten, foto’s, enz. waar u de auteur van bent of waarin u verschijnt om te informeren (suggestie, communiceren kan ook) over het leven binnen de voorziening (b.v. de krant van uw voorziening, MyArmonea, ...)

 • Uw toestemming

 

Wij verzamelen de meeste van uw persoonsgegevens via de verschillende vragenlijsten als onderdeel van uw opname in onze voorziening. Tijdens de looptijd van de overeenkomst verzamelen we ook aanvullende gegevens (bijv. gezondheidsgegevens om uw medische gegevens up-to-date te houden, gewijzigde voedingsvoorkeur, enz.). Ingeval van twijfel over het verplicht karakter van de gegevensverstrekking, of indien u andere vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via de verschillende communicatiemiddelen aangegeven in hoofdstuk 5 van deze verklaring.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

 

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Niettemin moeten wij, in sommige gevallen, uw persoonsgegevens met de volgende derden delen:

 • Andere dienstverleners (bv. arts, kinesist, apotheek, wasserij, …) indien zij hun diensten via onze tussenkomst aanbieden
 • De mutualiteiten en de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van de zorgverstrekkingen
 •  De Coördinerend en Raadgevend Arts indien u in een RVT voorziening verblijft
 • De apotheek die deel maakt van de groep Armonea met het oog op de levering van de geneesmiddelen indien u van deze dienstverlening gebruikt maakt
 • Verzekeringsmaatschappijen in geval van een incident
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger, lasthebber, vertrouwenspersoon of andere personen die u heeft aangewezen om hen de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen en om hen te contacteren in geval van nood
 • Inspectiediensten die actief zijn in onze sector in het kader van hun opdracht (bv. Kappa controle, AVIQ, AZG, CoCom, …)
 • De autoriteiten die er ons erom zouden verzoeken (bv. politie, belastingsadministratie, vrederechter in geval van benoeming van een bewindvoerder, ...) na verificatie van de legitimiteit van hun verzoek
 • Indien nodig, derden die door ons worden aangesteld met het oog op het invorderen van facturen  (inclusief incassobedrijven, gerechtsdeurwaarders en advocaten)
 • OCMW's / rechtbanken (bv.in het kader van een verzoek tot ten laste neming of tot aanstelling van een bewindvoerder)
 • Politie en andere instanties (vermiste personen)

Wanneer we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, geven we hen alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen en zullen we ons ervan vergewissen dat zij te allen tijde de Privacy Wetgeving respecteren op basis van wettelijke , professionele of contractuele verplichtingen.

In principe worden uw persoonsgegevens noch door ons, noch door onze verwerkers buiten de Europese Unie, verwerkt. Desalniettemin zullen we waar nodig de nodige maatregelen nemen om een passend niveau van bescherming te garanderen (bijvoorbeeld door contractuele maatregelen).

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw medische dossier gedurende 30 jaar na beëindiging van de zorgverlening te bewaren.

De gegevens die verzameld worden in het kader van de MyArmonea webapplicatie worden in geval van overlijden van een bewoner verwijderd binnen de maand volgend op dit overlijden.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen ?

 

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens  (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
 • U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit bezorgen:
 • Per email: privacy@armonea.be
 • Per telefoon: 0800 93 430 
 • Per post: Dienst tot Bescherming van Privacy, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag onder de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens onderzoeken. We zullen u dan in principe binnen de maand informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Als bewoner van een van onze voorzieningen kan u uw verzoek ook indienen bij het onthaal van de voorziening.

Al uw vragen omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, kan u eveneens richten aan de medewerker die bevoegd is voor Gegevensbescherming  via het e-mail adres dpo@armonea.be.

 

 1. Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

 • Per email: ombuds@armonea.be
 • Per telefoon: 015 74 51 00
 • Per post: Ombuds, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

d. Privacyverklaring voor vrijwilligers

Deze verklaring dient om u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens kan laten gelden. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” van uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, updaten of wissen. Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren verzamelen.


Inhoudsopgave:

 

 1. Wie zijn wij ?
 2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?
 3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij ?
 4. Op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens ?
 5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
 7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
 8. Waar kan u  terecht met uw klachten ?

1. Wie zijn wij ?
Wij zijn Volunteers for Seniors VZW, gevestigd te Stationsstraat 102, 2800 Mechelen (RPR 0435.707.271). Wij zijn verantwoordelijk met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.


2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om uw activiteiten als vrijwilliger in het kader van onze vereniging  te kunnen organiseren. Uw persoonsgegevens zijn bijgevolg verwerkt voor de volgende doeleinden:
-    uw registratie als vrijwilliger binnen onze organisatie;
-    al uw persoonsgegevens nodig voor tijdsregistratie (tool URA Web) of modules (vb. kassamodule) : naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht…;
-    alle nodige gegevens voor verzekeringen, inspecties, opleidingen, meetings…
Wij verwerken de gegevens die u met ons deelt door middel van deze formulieren alleen om onze activiteiten te kunnen organiseren en uw activiteiten als vrijwilliger te coördineren. Wij gebruiken deze niet voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming.
Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent dus vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.


3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen enkel de categorieën van persoonsgegevens zoals u deze zelf aan ons meedeelt en die noodzakelijk zijn om onze activiteiten te kunnen organiseren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en uw activiteiten als vrijwilliger te coördineren. In hoofdzaak gaat het dus om uw contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en/ of uw e-mailadres.

 
4. Op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens ?
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel uit hoofde van:
-    Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, in het bijzonder in het licht van het Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en subsidiëring van organisaties voor autonome vrijwilligerswerk;
-    Onze contractuele verplichtingen;
-    De maatregelen die wij moeten nemen teneinde een overeenkomst met u te sluiten;
-    Uw toestemming;
-    De juridische basis van het “gerechtvaardigd belang” zoals voorzien in de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, waarbij erover gewaakt wordt dat maatregelen genomen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens.


5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook enkel over aan derden indien dit noodzakelijk is teneinde onze activiteiten te organiseren en uw activiteiten als vrijwilliger te coördineren. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij erop toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.


6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren. 


7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ?
In overeenstemming met de rechten die u toekomen ingevolge de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en binnen de grenzen daarin voorzien, kan u ons te allen tijde vragen:
-    Om te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
-    Uw persoonsgegevens te corrigeren (“recht van rectificatie”)
-    Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
-    De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor prospectiedoeleinden
-    De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
-    Om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine- leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkings-verantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)
Uw verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit, steeds aan ons bezorgen:
-    Per e-mail : privacy@armonea.be
-    Per telefoon: 0800 93 430
-    Per post: Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Al uw vragen omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, kan u eveneens richten aan de medewerker die bevoegd is voor Gegevensbescherming  via het e-mail adres dpo@armonea.be.


8. Waar kan u terecht met uw klachten ?
U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :
-    Per e-mail: ombuds-mediation@armonea.be
-    Per telefoon: 015 74 51 00
-    Per post: Stationsstraat 102, 2800 Mechelen


Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 

 

e/ Privacyverklaring voor leveranciers


Deze verklaring is bedoeld voor enige natuurlijke person (hierna “u”), wiens persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks dan wel onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” van uw persoonsgegevens dekt elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het verzamelen, bewaren, gebruiken, updaten, consulteren of wissen van persoonsgegevens.

Inhoudsopgave:


1. Wie zijn wij ?
2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?
3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
6. Waar kan u terecht met uw klachten ?

 

1. Wie zijn wij ?

Wij zijn Armonea NV, gevestigd te François Sebrechtslaan 40 te 1080 Brussel (RPR 0889.421.308) (hierna “wij”). Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

 

2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens op basis van onderstaande rechtsgronden:

Doeleinden Juridische basis (rechtsgronden)
Uitvoeren van de diensten zoals afgesproken in de Overeenkomst (met inbegrip van betaling van facturen betreffende deze diensten) Noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
Verbeteren van onze interne processen teneinde onze dienstverlening te verbeteren (bv. interne audit, klachtenafhandeling, …) Ons gerechtvaardigd belang om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden.
Antwoorden op rechtsmatige en redelijke verzoeken van administraties en instanties (bv. inspectiediensten, politie, belastingadministratie, …) Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken voornamelijk uw contactgegevens (zoals bv. naam, telefoonnummer, emailadres, …) en, desgevallend, andere informatie die u met ons zou delen naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

In het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde de Diensten uit te voeren die voorzien zijn in de Overeenkomst. 
Wanneer we uw persoonsgegevens aan derden overmaken, geven we hen alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen en zullen we ons ervan vergewissen dat zij verplicht zijn om de privacywetgeving te respecteren op basis van wettelijke of professionele verplichtingen of op basis van contractuele afspraken.
Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden door een onderaannemer in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming garandeert als de Europese Unie, dan zullen we de nodige maatregelen treffen om een passend beschermingsniveau te bieden (bv. via contractuele maatregelen).

 

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ?

In overeenstemming met de privacywetgeving, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om :

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten (“recht van verzet”), ”), in het bijzonder wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketing doeleinden
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)
 • Uw toestemming in te trekken (“intrekking van toestemming”).
 • U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs van uw identiteit naar keuze, bezorgen via onderstaande communicatiekanalen:
  • Per e-mail : privacy@armonea.be
  • Per telefoon: 0800 93 430
  • Per post: : Armonea NV, Dienst tot bescherming van Privacy, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

We zullen vervolgens de ontvankelijkheid van uw aanvraag onderzoeken overeenkomstig de privacywetgeving en u, in principe binnen de maand, informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.
Vragen over hoe wij met de privacywetgeving omgaan, kunnen bovendien per email gericht worden aan de Data Protection Officer via dpo@armonea.be.

 

6. Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken via het onderstaande communicatiekanaal van uw keuze:

 • Per e-mail: ombuds@armonea.be
 • Per telefoon: +32 15 74 51 00
 • Per post: Armonea NV, Ombuds, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de  Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

f/ Privacyverklaring voor kandidaat bewoners en hun contactpersonen

Deze verklaring dient om u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens kan laten gelden. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” van uw persoonsgegevens dekt elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, updaten of wissen van persoonsgegevens.

Inhoudsopgave:

 1. Wie zijn wij ?
 2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?
 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
 5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ?
 6. Waar kan u  terecht met uw klachten ?

1. Wie zijn wij ?
Wij zijn Armonea NV, gevestigd te François Sebrechtslaan 40 te 1080 Brussel (RPR 0889.421.308) (hierna “wij”). Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

2. Waarom, en op welke juridische basis,  verwerken wij uw persoonsgegevens ?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen ingaan op de aanvraag tot bewoning door uzelf of door een persoon waarvoor u als contactpersoon optreedt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden Jurische basis (rechtsgronden)
Uw aanvraag te kunnen matchen met de mogelijkheden tot verblijf in één van onze voorzieningen. Uw toestemming, uitgedrukt door het rechtstreeks of onrechtstreeks indienen van uw aanvraag.
U te kunnen contacteren in geval er zich een mogelijkheid tot verblijf binnen één van onze voorzieningen voordoet. Onze gerechtvaardigde belangen om u te kunnen contacteren in geval wij u een passende verblijfsmogelijkheid kunnen voorstellen.
U op de hoogte te kunnen brengen van onze dienstverlening en eventuele aanpassingen hierin die mogelijks voor uw aanvraag van belang kunnen zijn.   

Wij kunnen uw gegevens rechtstreeks van uzelf of van de kandidaat-bewoner ontvangen dan wel van externe zorgverleners, bijvoorbeeld ziekenhuizen, of een andere persoon (bijvoorbeeld een sociale dienst of familielid) waarop de kandidaat-bewoner een beroep heeft gedaan.
Wij verwerken voornamelijk uw contactgegevens (zoals bv. naam, telefoon, email) en van de kandidaat-bewoner tevens bijkomende gegevens (zoals geboortedatum, rijksregisternummer, beperkte gezondheidsgegevens, gewenst type verblijf en gewenste zorg en dienstverlening) die wij nodig hebben om een passende verblijfsmogelijkheid te kunnen voorstellen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Tevens verduidelijken wij in elk van onze formulieren waarin we u om gegevens verzoeken, welke gegevens u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent dus vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
In het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook enkel over aan derden indien dit noodzakelijk is teneinde onze activiteiten te organiseren om een passende verblijfsmogelijkheid te kunnen voorstellen.
Wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden overmaken, geven we hen alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen en zullen we ons ervan vergewissen dat zij verplicht zijn om de privacywetgeving te respecteren op basis van wettelijke of professionele verplichtingen of op basis van contractuele afspraken.
Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden door een onderaannemer in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie, dan zullen we de nodige maatregelen treffen om een gepast beschermingsniveau te bieden (bv. via contractuele maatregelen).

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en maximaal gedurende 1 jaar na het laatste contact met de kandidaat-bewoner of de persoon die met ons contact heeft genomen in het kader van een eventuele opname.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ?
In overeenstemming met de privacywetgeving, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor prospectiedoeleinden
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine-leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkings-verantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

Uw verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit, steeds aan ons bezorgen:

 • Per e-mail : privacy@armonea.be
 • Per telefoon: 0800 93 430
 • Per post: Armonea NV, Dienst tot bescherming van Privacy, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag overeenkomstig de privacywetgeving onderzoeken en u, in principe binnen de maand, informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.
Vragen over hoe wij omgaan met de privacywetgeving omgaan, kunnen bovendien per email gericht worden aan de Data Protection Officer via dpo@armonea.be.

6. Waar kan u terecht met uw klachten ?
U kan uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken via het onderstaande communicatiekanaal van uw keuze:

 • Per e-mail: ombuds@armonea.be
 • Per telefoon: +32 15 74 51 00
 • Per post: Armonea NV, Ombuds, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Datum van laatste aanpassing: 30/12/2019